Warning: fopen(/home/royaumeb/www/statvisites/data/log20240723.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/royaumeb/www/statvisites/detection_visites.inc.php on line 16

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/royaumeb/www/statvisites/detection_visites.inc.php on line 24

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/royaumeb/www/statvisites/detection_visites.inc.php on line 25
LE ROYAUME DE BAHAM [Hymne national en Ghom'ala' (SHYÉ GUÈÑ) par APROLAMA]

Le Royaume du Peuple Baham

GUA GUEFFA TA'A TOMDJAP

Sa Majesté POUOKAM II Max, Roi des BAHAM

Juillet 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
    

DEVELOPPEMENTDocument sans titre
Hymne national en Ghom'ala' (SHYÉ GUÈÑ) par APROLAMA


Par APROLAMA

19 avril 2009HYMNE NATIONAL EN GHÓMAÀLAÀ'
(SHYÉ GUÈÑ)

OÊ KAMÉRUN, ntwéàsïù pa maêgaâjú' póàk,
Lu tsuâ sïù bïùñ shéñtsé bóàmtséê yuè léèpúéè.
Paê' tséànam aà,yu dzéêguêñ gó paà néñnyé,
Paà sya mliñ naê yók néàpïîñ ba ntamtsé yók.
Gaéê guñ poê puâ jyé ñka' góà ntaàm séêsïû,
Ntéêmnam ba m Bïînam paà ntúàm ñkuèñnyéè,
Néàfa' buê paà da' yaàp ywéà yé waêp dó aà,
Jyéà aà waàp tóêm maàp mfa' naê guñ mcwé awéàñ.

"Tødéñ guñ yóàk ! Tødéñ caê' tsóàk !
OÊ baê da' yók fo' néàpuñ néànøà.
Da' yók ñweàñnyéè, da' yók néàtøè:
Ñkuñnyé paà buê ,ba ghaàmtsé gwyéà buê " (bis)


Qui sommes nous ? | Contactez nous | Recommandez le site | Copyright © 1999-2024 Royaume Baham.